ข่าวสาร

บัณฑิตวิทยาลัย

  • ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
  • ตารางเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๙
  • ปฎิทินการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • ปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • ปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู รุ่น ๑ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • กำหนดการปฎิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • กำหนดการปฎิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
  • กำหนดการปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประดาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตารางสอบ

เค้าโครงวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ