สนใจเข้าศึกษาต่อ

 • หลักสูตรที่เปิดสอน
  • ปริญญาโท
  • ปริญญาเอก
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อัตราค่าธรรมเนียม 
 • ถาม - ตอบ

 

ดาวน์โหลด เอกสาร คู่มือ

 • คู่มือบัณฑิต
 • ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
 • แบบฟอร์มยื่นคำร้อง

 

 
 

ระบบบริการนักศึกษา

ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ตรวจสอบผลการศึกษา ตารางเรียน หลักสูตร

เข้าสู่ระบบ

 

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการและกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใน 1 ภาคเรียน

รายละเอียด

 
 
 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

 • กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
 • คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

 

ภาพโครงการ / กิจกรรม

Link น่าสนใจ

ที่อยู่ : ที่สามารถติดต่อได้

ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ อาคาร 15 ชั้น 7-9 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เลขที่ 439 ถนน จิระ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์ : 0 4461 1221 ต่อ 3806 , 3807 มือถือ 08 6468 1656    เบอร์โทรสาร : 0 4461 2858

JoomShaper