proceedings

บทความวิจัย บทคัดย่อ หรือเอกสารนำเสนอในการประชุมวิชาการหรือวิชาชีพ ที่จัดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยสมาคม หน่วยงาน หรือองค์กร จัดให้มีการประชุม เพื่อเป็นการพบปะระหว่างนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาชีพ ในสาขาวิชาเดียวกันอย่างต่อเนื่อง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และความร่วมมือกัน มีการนำเสนอผลการค้นคว้าวิจัยใหม่ในที่ประชุม

National and Internaional Research conference 2015 ( NIRC 2015 ) The Wisdom for Educational and Social Development” 23 January 2015

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2555

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2554

การนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 และการสัมนาวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยสู่ชุมชน ครั้งที่ 5 วันที่ 25 มิถุนายน 2553

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2552

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้ง ที่ 1  วันที่ 29 พฤษจิกายน พ.ศ.2550