ผู้บริหารสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  สมคุณา
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์: 0 4461 1221 ต่อ 3806
มือถือ: 0 815 477 573
อีเมล: nanjamin@yahoo.com
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทรศัพท์:  0 4461 1221 ต่อ 3806
มือถือ:  0 885 822 771
อีเมล:
 
อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย
โทรศัพท์: 0 4461 1221 ต่อ 3806
มือถือ:  0 939 354 255
อีเมล:
 
อาจารย์ ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
โทรศัพท์: 0 4461 1221 ต่อ 3806
มือถือ: 0 834 552 699
อีเมล: sornsuparp_s@hotmail.com
อาจารย์ศุภกิจ ภูวงค์
หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์:  0 4461 1221 ต่อ 3806
มือถือ:  0 940 297 545 /0 956 205 265
อีเมล:  gig_ice@hotmail.com /supha_wong17@hotmail.com