บุคคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

  นางสาวนภาวรรณ จันทร์พานิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดูแลงานวิชาการบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์: 0 4461 1221  ต่อ 3806
มือถือ: 0 931 069 947
อีเมล:
นางประกาย  ศิริสำราญ
นักวิชาการศึกษา ดูแลงานพัสดุและงานบริการวิชาการ
โทรศัพท์: 0 4461 1221  ต่อ 3806
มือถือ:  0 894 824 362
อีเมล: Prakai_11@hotmail.com
นางสาวปวิณา  กำจร
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานบริหาร ดูแลงานธุรการทั่วไป
โทรศัพท์: 0 4461 1221  ต่อ 3806
มือถือ:
อีเมล: paweena2251gamjhon@gmail.com
นายปณวัชร์  อะโรคา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดูแลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์: 0 4461 1221  ต่อ 3806
มือถือ: 
อีเมล:
นางสาววันดี  เหลือสืบชาติ
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร ดูแลงานด้านบริการทั่วไป
โทรศัพท์: 0 4461 1221  ต่อ 3806
มือถือ: 0 998 967 168
อีเมล: