ปฏิทินการเรียนการสอนประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More
calendar

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

Read More

พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาค กศ.บ.ป.และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

ทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

โครงการสัมมนานักศึกษาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

Read More

ภาพกิจกรรมเสริมความเป็นครู

Read More