ปฏิทินการเรียนการสอนประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

.

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

Read More

PROCEEDINGS 2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018)

Read More

แบบฟอร์มประวัติและผลงานเพื่อจัดทำรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

Read More

ภาพ การประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาชาติ ครั้งที่ 2

Read More

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎุบุรีรัมย์

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More
calendar

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More