ปฏิทินการเรียนการสอนประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

.

การเลือกใช้สถิติชั้นสูงสำหรับการจิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read More

การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

Read More

เทคนิคการเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Read More

การเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ระดับชาติและนานชาติ

Read More
calendar

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read More

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก และ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑

Read More

PROCEEDINGS 2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018)

Read More