ประวัติความเป็นมา

.

.

ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา โดยขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ในปี 2541 เปิดรับนักศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว คือ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลังจากนั้นในปี 2542 เปิดรับนักศึกษาเพิ่มในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และร่วมมือกับ คณะครุศาสตร์เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จนกระทั่งในปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม และรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ    การสอน ในปี 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงระเบียบการจัดการศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย โดยได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่ยังคงรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนระหว่างปี 2541 – 2546 และพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมในปี 2547 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหม่และบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ยังคงจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี 2551 พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่อีก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท จำนวน 5 หลักสูตรคือ หลักสูตร  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และในปีการศึกษา 2558 คณะครุศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้พัฒนาหลักสูตร สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร ซึ่งทุกหลักสูตรได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 และสภาวิชาชีพต่างๆ

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบันทำหน้าที่ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และนำนโยบาย สู่การปฏิบัติระดับคณะคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะทำหน้าที่ดำเนินการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัยมีรายนามคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้

ปี 2541-2544          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ทรงวิวัฒน์
ปี2545-2547           รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ชัย พงศ์สุวรรณ
ปี 2547-2548          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พยอม รอตมงคลดี
ปี 2548-2549          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน สหวงษ์
ปี 2549-2557           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทียบ ละอองทอง
ปี 2557 ถึงปัจจุบัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา