ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานเพื่อผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ

วิสัยทัศน์

             ภายในปี พ.ศ. 2565 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานประสาน สนับสนุน บริหาร และจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลพันธกิจ

    1. เสริมสร้าง ยกระดับ และผลิตบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น
    3. พัฒนาและยกระดับการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จากผลงานวิจัยและผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
    4. อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น