หลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชาชีพครู

ประวัติความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บัณฑิตวิทยาลัย  เริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา โดยขณะนั้นมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ โดยในปี 2541 เปิดรับนักศึกษาเพียงหลักสูตรเดียว คือ   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลังจากนั้นในปี 2542 เปิดรับนักศึกษาเพิ่มในหลักสูตรศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา และร่วมมือกับคณะครุศาสตร์เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู จนกระทั่งในปี 2545 บัณฑิตวิทยาลัย พัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม และรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ในปี 2547 สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ปรับปรุงระเบียบการจัดการศึกษาขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ   การเปลี่ยนแปลงฐานะของมหาวิทยาลัย โดยได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แต่ยังคงรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนระหว่างปี 2541 – 2546 และพัฒนาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมในปี 2547 จำนวน 3 หลักสูตร รับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  ในปี 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นใหม่และบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ยังคงจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ทันสมัยและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ในปี 2550 บัณฑิตวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปี 2551 พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่อีก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาโท จำนวน 8 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  สาขาวิชาดนตรีศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ม.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร  ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในปัจจุบันทำ  หน้าที่ประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะที่มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และนำนโยบายสู่การปฏิบัติระดับคณะ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ทำหน้าที่ดำเนินการ กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

ปรัชญา
       ผลิตบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

 1. บัณฑิตสามารถพัฒนาหลักวิชาการ และองค์ความรู้ใหม่ เชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นถึงศาสตร์ที่เป็นสากล
 2. ขยายเครือข่ายสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาระดับนานาชาติ
 3.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. บริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วม
 3. รักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/สาขาวิชา                 : คณะครุศาสตร์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย                              : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ                         : Graduate Diploma Program in Teaching Profession
2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย          ชื่อเต็ม       :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อย่อ                                    :  ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ภาษาอังกฤษ     ชื่อเต็ม       :  Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ        :  Grad.Dip. (Teaching Profession)
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
                    3.1  หลักสูตร
3.1.1  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า            34     หน่วยกิต
                   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 34 หน่วยกิต
        วิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
        วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 7 หน่วยกิต

                2)  รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า                            34       หน่วยกิต
วิชาบังคับ                                                                    27       หน่วยกิต

1175101 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 3 (2–2–5)
Teacherhood, Morals, Code of Ethics
3(2-2-5)
1175102 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
3(2-2-5)
1175201 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร       3 (2–2–5)
Educational Philosophy and Curriculum Development
3(2-2-5)

 

1175202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  3 (2–2–5)
Learning and Classroom Management
3(2-2-5)
1175301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     3 (2–2– 5)
Educational Innovation and Information Technology
3(2-2-5)
1175401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Learning measurement and Assessment
3(2-2-5)
1175402 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
3(2-2-5)
1175501 จิตวิทยาสำหรับครู
Psychology for Teacher
3(2-2-5)
1175601 ภาษาและวัฒนธรรม
Language and Culture
3(2-2-5)

วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    7     หน่วยกิต

1175701 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน
Practicum
1(90)
1175702 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
Teaching Internship I
3(270)
1175703 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
Teaching Internship II
3(270)

แผนการศึกษา
ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง
1175201  ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5)
1175202  การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5)
เฉพาะด้าน 1175401  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1175501  จิตวิทยาสำหรับครู 3(2-2-5)
1175701  การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (90)
รวม 13

ปีที่  1  ภาคการศึกษาที่  2

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  ทฤษฎี/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง
1175301  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5)
เฉพาะด้าน 1175402  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5)
1175101  ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 3(2-2-5)
1175702      การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 3(270)
รวม 12

ปีที่  2  ภาคการศึกษาที่  1

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิตทฤษฎี/ปฏิบัติ/ศึกษาด้วยตนเอง
1175102  การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5)
เฉพาะด้าน 1175601  ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5)
1175703  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 3 (270)
รวม 9

คำอธิบายรายวิชา
              หมวดวิชาเฉพาะด้าน
              รายวิชาบังคับ
                                   1175101    ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ        3(2–2–5)

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

 1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา         อธิการบดี ประธานคณะกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักการศิลป์          รองอธิการบดี รองประธานฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร. สมมาตร์ ผลเกิด        รองอธิการบดี กรรมการฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น
 4. อาจารย์อัญญา    มธุรเมธา          รองอธิการบดี กรรมการฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์          รองอธิการบดี กรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 6. อาจารย์ ดร. พัชนี กุลฑานันท์          คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม          คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์          คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ
 9. อาจารย์ ดร.นิจพร ณ พัทลุง          คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
 10. อาจารย์ ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์          ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กรรมการ
 11. ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ไพรวรรณ          ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการ
 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูเกียรติ จารัตน์          รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 15. อาจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์          รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 16. อาจารย์ ดร.สายรุ้ง สอนสุภาพ          รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 17. อาจารย์ศุภกิจ ภูวงค์          รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์

 1.  อาจารย์ ดร.พัชนี  กุลฑานันท์        คณบดีคณะครุศาสตร์
 2. อาจารย์ ดร.เบญจพร  วรรณูปถัมภ์          รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ศิริเมฆา         รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
 4. อาจารย์ ดร.ศรีเพ็ญ   พลเดช         รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพครู
 5. อาจารย์คำจันทร์   ร่มเย็น         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ
 6. อาจารย์ ดร.สุชาติ  หอมจันทร์        ผู้ช่วยคณบดี คณะครุศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ศิริเมฆา          ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
 2. อาจารย์ ดร.บรรพต  วงศ์ทองเจริญ         รองประธานกรรมการ
 3. อาจารย์ ดร.สินีนาฏ  วัฒนสุข         กรรมการ
 4. อาจารย์ ดร.สาธิตา  จอกโคกกรวด         กรรมการ
 5. อาจารย์คำจันทร์   ร่มเย็น         กรรมการ
 6. อาจารย์อรนุช  ศรีคำ          กรรมการและเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

 1.   นางสาวนภาวรรณ  จันทร์พาณิชย์          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2.   นางประกาย  ศิริสำราญ          นักวิชาการศึกษา
 3.   นางปวีณา คำจร          เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
 4.   นายปณวัชร์  อะโรคา          เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตและเทคโนโลยีการศึกษา
 5.   นางวันดี  เหลือสืบชาติ          พนักงานฝ่ายอาคารและสถานที่

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณะครุศาสตร์

 1.     นางสาวราตรี  อุไรพันธ์          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2.     นายลาภกร วัฒนสุข          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3.     นางสาวอลิสรา  ทรงรัมย์          เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร
คู่มือนักศึกษา-ป-บัณฑิต-วิชาชีพครู-2560

คู่มือนักศึกษา-ป-บัณฑิต-วิชาชีพครู-2560

.

 •  ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิรากรณ เลขที่ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์               จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
 •  โทร: 044611221 ต่อ 3806 , 3807 มือถือ 08 6468 1656
 •  เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30น. –16:30 น/วันเสาร์ –อาทิตย์ เวลา 08:00 น. –15:00 น.