.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฎุบุรีรัมย์

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สขาวิชาชีพครู รุ่นที่ ๓ ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More
calendar

กำหนดปฎิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561

Read More

แบบข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ระดับบัณฑิตศึกษา ๒๕๖๐

Read More
calendar

ปฎิทินการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

Read More

ผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ(เพิ่มเติม)

Read More

ข่าวกิจกรรม/อบรม

ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา

ข่าวกิจกรรมวิจัย/วิชาการ

ข่าวสาร บัณฑิตศึกษา