.

ขยายเวลารายงานตัวนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เรื่องขยายเวลารายงานตัวนักศึกษาระดับ

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ

กำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศ วันพุธที่ 2

Read More

ผลการคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู

Read More

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่๓

ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ประเภทรับตรงปริญญาโทภาคการศึกษาที่1/2560 

Read More

ภาพบรรยากาศ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่... read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาตามกรอบ TQF เพื่อเผยแพร่ TQR…

เมื่อวันที่ 20-21... read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาโต๊ะกลม

ภาคเช้า: Training... read more

บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 ณ มรภ.พระนคร

เมื่อวันที่ 12... read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมเพื่อการวิจัย รุ่นที่ 2”

เมื่อวันที่ 3... read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows”

เมื่อวันที่ 1... read more

RSS BRU | มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์